The Jats:Their Origin, Antiquity and Migrations/Appendices/Appendix No.1

From Jatland Wiki
Jump to navigation Jump to search
The full text of this book has been converted into Wiki format by Laxman Burdak.
Back to Index of the Book

The Jats:Their Origin, Antiquity and Migrations

Hukum Singh Panwar (Pauria)

Manthan Publications, Rohtak. ISBN 81-85235-22-8

Appendix No.1


Yadu Vamsavli of Bharatpur given by Ganga Singh in his book 'Yadu Vamsa', Part 1, Bharatpur Rajvansa Ka Itihas (1637-1768), Bharatpur, 1967, pp.19-21.

S. No. Name


1. Yadu

2. Krosya

3. Bajrava

4. Svehi

5. Ruseku

6. Chitratha

7. Shashabindu

8. Prithu - Shrava

9. Dharma

10. Ushana

11. Pata

12. Ruchaka

13. Jvamya

14. Vidharva

15. Kritatha

16. Kuntya

17. Brashana

18. Nivrita

19. Dasaha

20. Vyoma

21. Shrimuta

22. Bhimaratha

23. Navaratha

24. Dasharatha

25. Sakuna

26. Karimbh

27. Davarata

28. Davakshatra

29. Kuru Vansa

30. Tanu

31. Puruhotra

32. Ayu

33. Sahtavaka

34. Andhaka

35. Bhajmana

36. Viduratha

37. Shura

38. Shini

39. Bhoja

40. Hardika

41. Davamidha

42. Vasudeva

43. Krishna

44. Pradyumna

45. Aniruddha

46. Vajra

47. Kritbhana

46. Chitrasena

49. Ravisena

50. Vimaldeva

51. Trisena

52. Sarvanaraja

53. Sinharaja

54. Dhatvaraja

55. Baldeva

56. Samantrai

57. Durashana

58. Samalbhupa

59. Sarvajita

60. Vishnujita

61. IndraSena

62. Nirvani

63. Dranta

64. Dhirujita

65. Sawalrai

66. Bhadrasimha

67. Sawantraha

68. Dhanu Singh

69. Krishnabhanu

70. Sadharma

71. Chhatrasena

72. Buddhavira

73. Sawanta

74. Chandrasena

75. Mahasena

76. Akshya

77. Bhimsena

78. Ugrasena

79. Dharamsena

80. Vishnukirti

81. Bhumisena

82. Bhurivaha

83. Krishnavaha

84. Aggraraja

85. Anukulraja

86. Lakshvira

87. Krishnabuddha

88. Sangramjita

89. Buddharatha

90. Angada

91. Annjita

92. Krishandeva

93. Akhaisahi

94. Rajrupa

95. Mudrasena

96. Nandrai

97. Virsena

98. Sindhupal

99. Jagadpal

100. Vishalpal

101. Sangrampal

102. Kirtipal

103 Bhojpal

104. Taxpal

105. Axpal

106. Brahmpal

107. Chandrapal

108. Santpal

109. Vijaypal

110. Tihunpal

111. Madanpal

112. Suai

113. Surada

114. Lakhan Singh

115. Harish Chandra

116. Balchandra

117. Surajai

118. Thenu

119. Bhimsai(n)

120. Malyasai(n)

121. Bhuj Singh

122. Kamadeva

123. Bhuri Singh

124. Rauria Sinoh

125. Vijai Singh

126. Madda Singh

127. Sindhuraja

128. Prithvi Raja

129. Makkam Singh

130. Khanchand

131. Brajraj

132. Bhav Singh

133. Badan Singh

134. Surajmal

135. Jawahar Singh

136. Ratan Singh

137. Kehri Singh

138. Ranjit Singh

139. Randhir Singh

140. Baldev Singh

141. Balwant Singh

142. Jaswant Singh

143. Ram Singh

144. Krishan Singh

145. Vishvendra Singh


Ancestry of Sini as per Bhagavata Purana

Back to The Jats:Their Origin, Antiquity and Migrations/Appendices


Back to Index of the Book