Narishyanta

From Jatland Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ancestry of Narishyanta as per Bhagavata Purana

Narishyanta (नरिष्यन्त) or Narhari was son of Vaivasvata Manu and belongs to Suryavanshi Kshatriyas. [1]

Jat Gotras from Narishyanta

Genealogy of Narishyanta

Genealogy of Narishyanta as per Bhagavata Purana is as under:

Manu prayed to Vishnu for one hundred years for other sons. He got ten sons like unto himself. Ikshvaku was the eldest.[4]

Manu
1.Ikshvaku - 2.Nriga - 3.Saryati - 4.Dishta - 5.Dhrishta - 6.Karusha - 7.Narishyanta - 8.Prishadhra - 9.Nabhaga - 10.Kavi

(7). NarishyantaChitra SenaRikshaMidhvatPurnaIndra SenaVitihotraSatya-SravasUru-SravasDevadattaAgnivesya (Incarnation of Agni also known as Kanina and Jatu-Karna) → Agni veshyayana Brahmanas,


Vishnu Purana/Book IV:Chapter I gives Genealogy of Narishyanta as under:

The Manu Vaivaswata was the son of the celestial luminary; and his sons were Ikshwáku, Nriga, Dhrisht́a, Śaryáti, Narishyanta, Pránśu, Nábhága, Nedisht́a, Karúsha, and Prishadhra.

Nedisht́haNábhágaBhalandanaVatsapríPránsuPrajániKhanitraChakshupaVinśaVivinśatiKhaninetraKarandhamaAvikshitMaruttaDamaRajyavarddhanaSudhritiNara

Chandravanshi Narhari

There was one Chandravanshi Narhari also. Narwars are descendant of Chandravanshi king Narhari (नरहरि), who belonged to Nauhwars. [5]

References

  1. Genealogy of Narishyanta
  2. Dr Mahendra Singh Arya, Dharmpal Singh Dudi, Kishan Singh Faujdar & Vijendra Singh Narwar, Adhunik Jat Itihas (The modern history of Jats), Agra 1998, p.261
  3. Dr Mahendra Singh Arya, Dharmpal Singh Dudi, Kishan Singh Faujdar & Vijendra Singh Narwar, Adhunik Jat Itihas (The modern history of Jats), Agra 1998, p.260
  4. Skandha IX Chapter-2
  5. Dr Mahendra Singh Arya, Dharmpal Singh Dudi, Kishan Singh Faujdar & Vijendra Singh Narwar, Adhunik Jat Itihas (The modern history of Jats), Agra 1998, p.260

Back to The Ancient Jats